lördag 24 mars 2018

Dödshjälp

Är det oproblematiskt om en kristen håller med ateister och agnostiker om att dödshjälp bör införas? Jag menar, vi säger ju till Gud att "min tid står i dina händer". Det gör väl inte ateister och agnostiker? Vi tänker väl också att Gud ville mig, därför finns jag till. Tänker ateister och agnostiker så? Vi tänker att Gud har en uppgift som passar för mig livet igenom och när jag fullgjort den, får jag dö. Så tänker väl inte ateister och agnostiker?

Flyttar man frågan om dödshjälp från att vara en läkarfråga till att bli en medborgarfråga, ser jag komplikationer. Är jag gammal kan det förstås vara ett samhällsintresse att bli av med mig utan att jag upptar en dyr vårdplats något år eller några månader extra. Och om jag kunde falla under en abortindikation eller alls ingen när jag just kommit till, varför skulle det vara annorlunda när jag är gammal?

Brott mot femte budet är det att tänka "du behövs inte", lärde vi konfirmanderna. Det gällde aktiviteter på skolgården lika väl som bland kompisarna. Vi håller ihop, det var grundhållningen. Kan det vara så, att förslagen om dödshjälp illustrerar hur det är i ett samhälle av vårt slag, ett samhälle där somliga människor inte behövs? Eller illustreras bara rädslan för livet, en rätt naturlig hållning om det är en dödskultur vi lever i. Rädslan för livet gestaltas som en rädsla för smärta och för det svåra. Kanske handlar det också om rädslan att behöva se livets meningslösheter. Eller den grundläggande rädslan att kläs av och föras dit jag inte vill. Det hävdas förresten att vi är mer rädda för döden än någonsin.

Kan det vara så att den praktiserade gudlösheten ger detta resultat? Räddhågan är grundhållning och det finns inte längre något kristet hopp inför döden, inga goda repliker att ta till sig från söndagens gudstjänst, inga erfarenheter av en from person som ska dö och kan tycka att detta ska bli en intressant upplevelse, nämligen att få se det hon trodde. Anders Brogren har på sin hemsida lagt ut sin prästmötesavhandling och där finns beskrivningen från två dödsbäddar. Jag säger inte att den som inte läst måste läsa. Jag säger bara att dessa sidor hör till de märkligaste man kan läsa.

Skulle vi än mer eftertryckligt säga, att sekulariseringen är obarmhärtig mot människor för den har inga livsperspektiv? Borde vi ställa riktigt allvarliga frågor hur det kommer sig att människor är mer rädda för döden än någonsin, om nu professor Ingemar Engström har rätt i det påståendet. (Vi måste dö i en tid som gjort det lätt att leva. Understreckare. SvD 20 mars)

Naturligtvis kan man diskutera vilken skillnad det är mellan läkarassisterad frivillig dödshjälp och detta att en patient ber att få "pallativ seditering" eller slutar att äta och dricka. Men här är väl den egentliga skillnaden mellan dem som bestämt sig för att det inte är någon skillnad och oss som menar att det är en skillnad. Varför har vi inte lärt församlingarna att sjunga sv ps 622 på Erssons melodi? Den som kan sjunga psalmen drar inte ut på döendet men skyndar inte heller på det. När jag känner att det är nog och min kropp vet det, kan jag vara tacksam för att få somna och i sömnen vänta döden.
En kyrkokristen vet att sjunga och sjunga också mot döden!

Alltså är jag emot när Carl Reinhold Bråkenhielm och Tuulikki Koivunen Bylund gör gemensam sak i dödshjälpsfrågan med ateister och agnostiker. Eller är jag emot? Är jag inte närmast för att vi får veta hur de tänker? På punkt efter punkt visar det sig att vi inte bara är oense på en punkt. Tänker jag MTD-religion hör väl dödshjälpen till det terapeutiska och deismens tanke är ju att Gud finns men aldrig lägger sig i förrän vi verkligen behöver det. Då ordnar han allt för oss. Orden sagda till tröst för de ängslade blir till garantier för de tvärsäkra. Här ger oss den augustinska medvetenheten under 400-talet i augustinermunkens erfarenheter från 1500-talet en del att fundera över. Vi är alls inte ense i Svenska kyrkan. Det är då för väl!

Annika Borg förförde mig förresten. Hon skrev i Axess om Agenda 2030 och Svenska kyrkans insatser. Där återges vad Svenska kyrkan tror, tror jag. Jag förfördes och tittade under dryga 3 minuter på bidraget. Jag kände det som ett gott bidrag till lidandet. Ska Antje ställas till ansvar? Eller händer det bara och vi står på de gröna ängarna och betraktar tillvaron idogt idisslande? Som kor men inte Kyrkans kor?
https://www.svenskakyrkan.se/agenda2030

Förresten konstaterade John Nilsson i januari månad år 1939 att reduceringen av kristendomskunskapen fortskridit så långt att denna kunskap "numera uppfyller mycket stora krav ifråga om enkelhet och torftighet". Församlingsbladet nr 4/1939 s 49. Jag har sålunda som ni förstår verkligen kollat Svenska kyrkans agendafilm.

Nu stundar Palmsöndag och Stilla veckan. Bloggardag förfaller till fromhetsövningar. Det blir, Deo volente, nya blogginlägg i syfta att skapa uppståndelse som en effekt av Uppståndelsen när Bloggardag eftertryckligt firat den. Men det dröjer till Påskdagens morgon är det tänkt. Då ska som en påskhälsning avslöjas när boken En annan Kyrka releasas.


fredag 23 mars 2018

I Sherwoodskogen

Min vän G rapporterade att Harriet Sherwood samlat uppgifterna i en artikel i The Guardian. Harriet ser inte bara skogen utan också träden i Sherwood. Hon kan luta sig emot Stephen Bullivant, religionssociolog och teolog i London. Bilden är entydig och de stöddiga romerska katolikerna, de som inhöstar alla framgångar och bortser från alla katastrofer i det egna kyrkosystemet, borde få ytterligare problem att hålla ifrån sig. Beskedet är glasklart: Christianity as default is gone. Den kristna tron är i Europa inte norm,  bärande värdering eller det som ska följas längre.

Varför? I åldrarna 16 till 29 år säger sig 91% i Tjeckien inte ha någon religion. Det är högst siffra i Europa. Därefter kommer Estland, Sverige och Nederländerna. Siffran för Sverige är 75%. 3 av 4.

I Storbritannien identifierar sig 7% i dessa åldrar som anglikaner, dvs till statskyrkan, det stabila systemet. 6% identifierar sig som muslimer. Professor Bullivant säger att religionen är moribund, ligger för döden. Kristendomen går inte längre från släkte till släkte. Det var just detta en lärare sa mig: "I de klasser jag undervisar ser jag att ni inte har några med er." Sådant är roligt för en präst att höra. En majoritet av dessa gymnasieelever är förstås döpta. Men en folkkyrka definieras av att den är familjekyrka och släktens kyrka, själva den andliga hemorten. Det är kört.

Fler siffror från Sverige: 45% i åldersspannet 16-29 år går aldrig i kyrkan och 70% ber aldrig. Den gamla paradgrenen "kyrkliga bortförklaringar" utövades formdomdags så, att folk trots allt bad. Procentsiffrorna visar läget i den svenska folkkyrkan. Vi ligger i samma härad som länder där en ateistisk stat gjort sitt bästa. Hur ska det förstås? På något annat sätt än som en väl genomförd kampanj att göra sig den kristna tron kvitt? Ska den tanken kopplas helt fri från ingenjörerna bakom samhällsbygget och skolreformerna? Stellan Arvidson t ex. Finns det inte en del frågor att ställa, som till sist styr in på hur Svenska kyrkan hanterar saken?

Nu ska det till undervisningsprogram och vi har nio år på oss att ordna saken, heter det i analyserna från Antjeborg. Det är faktiskt alls inte otro att förmoda att detta kommer att misslyckas. Ju mer Svenska kyrkan lägger sig platt för att inte utmana, desto färre unga kommer att lägga märke till Kyrkan. Iförd samma kulörer som bakgrunden och utan att röra sig går det inte att upptäcka vad denna folkkyrka har att komma med. Och den träder fram som hade den inget att komma med mer än MTD-religion. Den religionen förlöser ingen ungdomlig entusiasm. Den hanteras också i mötet med ungdomar på en teologiskt rätt elementär nivå, som ni vet. Präster undviker oftast ungdomsarbete på kvällstid och läger på liggunderlag.

En sak är att kristendomsundervisningen försvann. Vi talar 1960-tal men ska lika gärna tala 1919 års läroplan, den som gjorde kristendomen etisk. Professorn Oloph Bexell har påpekat att denna kristendomstyp är statlig, den svenska statens preferens av religionstyp. Hämtas på kyrkligdokumenation.nu och är måsteläsning för den som vill fortbilda sig.

Lika viktigt är nog att de gamla folkkyrkobiskoparna var idealister. Manfred Björkquist menade i ett ögonblick av klarsyn att den svenska skolan gav dopundervisning och detta var förutsättningen för barndop. De sista resterna av dopundervisningen i skolans form försvann när jag var konfirmand och det är trots allt ett tag sedan. Svenska kyrkan fortsatte döpa barn, unga präster försökte få till en ansvarig doppastoral (inspirerade av doparbetet i Paris inte minst), de gick hem till familjer, vänslades, döpte, bjöd in till söndagsskola och barntimmar, fick i de flesta fall lägga ner söndagsskolan och satsa på barntimmarna för att i tidens längd se att dagis och förskola betydde att utrymmet för barntimmar också försvann. Själv mödan att få in dopen i församlingens gudstjänst tycks mig inte över tid ha lyckats. Nu är det enskilda dop på lördagen som gäller. Prästen står där och varje familj får sin dopgudstjänst. Kunden bestämmer vart kusken ska köra. Och detta är förstås alls ingen strategi för att förstärka gudstjänstseden. Dopet ges en annan tolkning, blir ett familjeevent. När nu föräldrarna inte gift sig blir det ett bra tillfälle för två släkter att mötas. Det blir med nödvändighet  föga av dopundervisning men kanske lite social babysång. I vart fall blir det inte någon undervisning  när barnet fyllt 3 år... Konfirmationsfrekvensen, vi talar om något annat. Det finns i Svenska kyrkan inget fungerande kristen fostran-program.

Jag antar att vi hade rätt, vi som skrev kritiska böcker och artiklar på 1970-talet och därefter och förutspådde vad som skulle ske. Det kunde vara skäl att kolla vilka förslag vi gav, de där om att bygga nerifrån och ha en pastoral för en levande församling, och kanske också kolla om det vi skrev till någon del gick att genomföra. Den intensiva jakten på dem som tänkte fel i ämbetsfrågan resulterade också i, willingly nillingly, att analyser och lösningsförsök avfärdades. Det hade kunnat vara radikalt annorlunda i Svenska kyrkan om denna kreativitet tagits till vara och kättarjakterna begränsats. Systemet drev de tappra ut i Sherwoodskogen. Sheriffen i Nottingham (Snottingham egentligen, men det vill borgarna i Nottingham inte påminnas om) fick fritt fortsätta att förtrycka hederligt folk. Say no more!

Saken gäller en kulturkamp i Europa och i Sverige. Det finns mänskligt att döma inga förutsättningar att bedriva den. Saken gäller också en kyrkokamp. Den MTD-religion som utminuteras lockar inte till lärjungaskap.

Kan då andliga glödpunkter utgöra alternativ? Kanske. Kanske inte. När jag tänker på uppdelningen av mänskligheten i "Anywheres" och "Somewheres" blir jag orolig. De första kan sannerligen hamna precis var som helst och tror sig självständigt ha träffat genomtänkta val och inte bara fösts till ställningstaganden och ståndpunkter. Det är ett gigantiskt självbedrägeri att tänka så.  Kategorin "Somewheres" är nog det folk som har vett att fira gudstjänst och har förmåga att utifrån detta stora perspektiv betrakta världen. Om de som har denna vetskap blir alltför få, vem kan då hjälpa och hela vid världens sönderfall? (sv ps 57:4)

Över detta och annat ska jag fundera fram till påskdagen. Jag ska förkovra mig i fromhet också. Men grundhållningen när jag läser rapporterna från Sherwoodskogen med omnejd är klar. Det blir för lite uppståndelse när larmrapporterna kommer. De kyrkliga tycks liknöjda. Hur det än är, kunde det ju alltid ha varit värre.


torsdag 22 mars 2018

Antagonistisk motsättning till gnostikerna

Kyrkan uppfattade att motsättningen till gnostikerna var antagonistisk. Det betyder en motsättning med motsatta intressen som står emot varandra och inte kan kompromissas bort. Det är liksom kört.

Vi ser denna motsättning i historiens ljus, när alla oklarheter försvunnit. Det var svårare då när läroskillnaderna handlade om ting som syntes vara små och kanske utan betydelse. Ska kristologin hänga på en bokstav bara? Men det gjorde den. Och Kyrkan som varit en minoritet medan sekten varit majoritet och kunnat skicka iväg de olämpliga, Athanasius t ex, stod fram och hennes bekännelse efter uppgörelserna bekräftades i Confessio Augustana. Så tryggt att vi slapp ge oss in i denna dogmatiska konflikt utan tryggt kan njuta frukterna av tidigare generationer kristnas möda. Eller kan vi?

Från Försvarshögskolan har jag med mig en del viktiga insikter. Inte minst den hur svårt det är att göra bedömningar av läget när det blir skymning. Drar det mot krig och är detta den utmaning vi ska svara på utan att själva agera så att vi ställer till med kriget? Vad avser den andra makten att uppnå? Vilka kan vi lita på? Finland? Nato? Vilka förband ska vi smygmobilisera, men kalla det att vi genomför särskilda övningar och när är det avgörande ögonblicket, det som långsamt kommer flygande och sätter sig men sedan snabbt lyfter, när vi måste beordra allmän mobilisering? Det är genom saktfärdighet med detta allt omvälvande beslut som de försiktiga då regerar eller inte alls agerar. Det är då de inledande missgreppen tas. Det gäller att tolka tidens tecken och se vad motparten är ute efter, inte hur vi välvilligt tolkar allt till det bästa.

Hur har MTD-religionen etablerats innanför kyrkmurarna?
Naturligtvis på klassiskt sätt:
Utbildning. Vi får religionsvetenskapligt utbildade präster. Fortbildningen fördjupar sällan teologin men förstärker innevarande ideologiska trender, kan man misstänka. Det är i så fall logiskt. HBTQ-fortbildning har vi väl alla varit på? Det jag minns från den var främst obenägenheten att stimulera ifrågasättanden.

Prästvigningsstopp infördes 1993/1994. De som kyrkosystemet inte önskade, skulle inte prästvigas. Därmed sekulariserades hela tanken på kallelse från Gud. Prästeriet hanterades som ett jobb.

Befordringsstopp har i omgångar införts. Biskopar kunde bara en viss sort bli. Systemet spred sig och formaliserades med att en idiotförklaring skulle skrivas på. För biskop Lars Eckerdal var detta orimligt. I Göteborgs stift behövde ingen skriva på något. Det blev med tiden annorlunda.

Åsiktsregistrering har fungerat återkommande och första steget har varit misstänkliggörande och förtal. Vid prästvalen visste alla vilka de omöjliga var. Tredjegångstillsättningar, dvs utnämning efter sakliga meriter, fanns som en möjlighet. Men var det tal om denna möjlighet, fanns alltid media till hands för att driva kampanj och få den sökande att inse hur orimlig arbetssituationen skulle bli.

Besättande av strategiska nyckelpositioner i beslutsapparat och på kanslier är förstås en självklarhet.

Maktutövning genom partipolitisering hör till bilden och detta leder också till det nya fenomenet: politisering. Det går att använda Svenska kyrkan som ideologisk kraft. Inget nytt i detta, men ett problem. Själva gestaltandet av denna maktutövning sker också så, att de som i egentlig mening inte har någon kyrklig förankring, ändå ställs ut som hade de. Och med uppdrag i beslutsapparaten och middagar avätna hos biskopar så ser de plötsligt kyrkliga ut...

Innehållsförändringen varsnar inte de flesta och det kanske främst beror på att de flesta har vaga idéer om vad kristen tro är. Det ger möjligheter att modellera en tro av MTD-typ och det är alls inte överraskande att människor gillar det moralistiska, det terapeutiska och den känsla som är religiös.
Vi som varit med ett tag har talat om innehållsliga men hanterbara förskjutningar inom ett sammanhållet kristet system, sådana man kan diskutera och argumentera för och emot. Det handlade om mer än så. Jag menar att det är detta vi ser nu. Och biskop Nygren hade rätt i sin analys av Svenska kyrkan som växlade in på främmande spår. Förfärande är hur konsekvent och omedvetet det hela tuffat på under 60 år.

Om det då är så att motsättningen är antagonistisk och inte en sådan som ryms inom vanlig kyrklig diversifiering, vad bör då göras? Det kan ni fundera över. Finns gnostikerna på plats i Svenska kyrkan just nu?

Denna torsdag letar jag i Torsdagsdepressionen efter bidrag från Pontus Håkansson, den grävande reportern. Han har slutat. Lite trist. Snart dröjer blott ett eko, hos dem som blivit kvar, sjunger vi med sv ps 489.

Några teman i bladet noterade jag. På ledarplats en uppenbar kritik av partipolitiseringen, därtill två sidor om arvoden (Rydaholm står ut med att inte ha arvoden utan de förtroendevalda gör ideella insatser, ni förstår att det är en församling att gilla! Timmy Leijens (S) försvar för de 303 000:- han uppbär, gillar jag också: "Det är en skälig ersättning annars skulle jag inte ha den), transfrågan kommer upp (intresexvariation), i det som kallas Eftertanke (var finns själva tanken då?) ska vi ta rygg på Jesus, frågan ställs om moderater är välkomna i Svenska kyrkan (nu är det inte frågan om kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*, moderater förklaras vara välkomna, men twitterkonto tycks besvärliga) och så handboksfrågan, (kritiken mot Antje för att hon håller sig undan denna heta fråga blir alltmer tydlig). Linköpings stift väljer bort flygresor (ingen tycks bry sig om att skogen bara i Kalmar län tar hand om 150 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar 840 resor med flyg tur och retur till Thailand för varje länsinvånare. Några av dem bor just i Linköpings stift).

Det finns dock några som har större anledning att bli deprimerade denna torsdag. Det tycks som om deras verklighetsuppfattning på punkt efter punkt massakreras. Tala om Torsdagsdepression!

onsdag 21 mars 2018

Peta i getingboet

Jag börjar med ett nedslag på twitter bara för att visa hur uppdaterad jag är. Modern på gränsen till postmodern, kunde man tänka. Då hittar jag tre av översåtarnas tankar på Jungfru Mariae Bebådelsedag.

Modéus II konstaterar att Marias "ja" handlar också om oss; vi kallas till tjänst för Guds rike.

Åke Bonnier noterade att Maria gav Jesus till världen. Här hajade jag till. Var det inte just detta Gud gjorde? Han sände sin son. Men påpekar jag detta, avfärdas saken som felfinneri. Nå, vi får också ge Jesus till världen i varje livsval i varje ögonblick, skriver Åke. Och då får den Jesuscentrerade Maria inspirera oss!

Antje noterar att Maria vågar säga ja och lita på löftet. "Aptiten på livet är större än rädslan att det kan bli fel", blir slutsatsen. Ungefär som med kyrkohandboksarbetet, förstår jag.

Är Maria alltså förvandlad till trampolin? Vi stampar av hos Maria för att prata om något annat, inte om människoblivandets mysterium eller om henne utan mer om människovarandets alla uppgifter. Då blir Maria mera en moralisk förebild än min Frälsares Moder och Vår Fru. Är detta ett evangelium för mellanskikt och medelklass, de där med aptit på livet? Och är det inte en doft av lag att vi får ge Jesus till världen? "Får ge" betyder väl på vanlig svenska "ska ge"?

Kunde inte en from präst säga, att det enda du behöver är att vila i Gud, resten kommer att ge sig och när du gav Jesus vidare till andra, märkte du det inte ens själv. Det är just så det ska vara. Mt 25:31-46. Fundera kan man alltid. Det där Jönköpingsperspektivet tror jag att jag ogillar. Av evangeliet blir nu något vi ska göra. Marias "ja" blir vår arbetsuppgift. Sånt gillar man i Jönköping, staden där de rättfärdiga bor. Samt därtill några orättfärdiga, som jag uppskattar, och dessutom många djur. Tyck inte att jag är orättvis. Jag är döpt i dåvarande Bymarkens kapell, numera Dag Sandahl Memorial Chapel.

Varför ska vi i mars fira Internationella kvinnodagen, men inte stanna hos Maria i beundran, stum eller uttryckt som lovsång? Är hon inte en förebild just därför att hon ingenting gör, bara låter sig hanteras? Jag säger inte att MTD-religionen inte är from. Det är den förstås. Min fråga gäller om jag ser exempel på en gnostisk teologi, som tog gestalt i Svenska kyrkan och därefter och därför resulterar i självklara tankemönster och beteenden. Det verkar vara den gamla kyrkokristendomen men tittar man noga, ser man accentförskjutningarna. De kan tyckas små, men är avdrifter. Var och en som har elementär vana vid båtliv, vet vad avdrift resulterar i.

Hamnar den som gör en teologisk analys av "det som hörs" i Svenska kyrkan i getingboet? Säkert. I allt tal om fridfull försonlighet döljer sig den kraftfulla aggressiviteten. Inte blir det hela blidare av en genomgång av kyrkostatistiken.

Analyschefen Pernilla Jonsson har gått i skola i Alvesta och är en både kompetent och vänlig person. Hon har det inte så lätt för dels vet hon att vi kommer att tappa en miljon medlemmar tidigare än fram till år 2030, dels har hon till uppgifte att inte ta modet från kyrkoorganisationen. Det är därför, antar jag, som hon lyfter fram att vi har ett stort antal medlemmar mellan 22 och 31 år. Denna grupp måste vi lyckas hålla kvar. Hur tänker hon? Jag gissar att hon menar, att här är personer som får barn, som döps och så stärks kyrkorelationen. Kan hon mena något annat? "Puckeln" i befolkningsstatistiken brukar man väl tala om och missar Svenska kyrkan den, då accentueras problemen. Så det är nio avgörande år för att bromsa medlemstappet, inser jag. Då drar jag slutsatsen, att Svenska kyrkan inte har kapacitet att göra det.

Jag kan inte räkna, men om det dör ungefär 120 000 personer per år och att, säg, 80% av dem tillhör Svenska kyrkan, finns här ett betydande medlemstapp. Under år 2018 ska då Svenska kyrkan hittills  ha förlorat 20 000 medlemmar genom döden. Rätt många tog också beslutet att lämna Svenska kyrkan utan att dö först. Det kan man också göra. De var under årets första två månader 5502. 1346 trädde in.  Har Svenska kyrkan sålunda ett medlemstal under 6 miljoner just nu? Ännu en miljongräns passerad? Jag håller före att det är så. Då bör hemsidans text ändras. Där uppges 6.1 miljoner medlemmar. Hur vore det att helt enkelt skriva "under 6 miljoner medlemmar men Sveriges största medlemsorganisation". Då bleve väl alla glada. Fast finns det en prognos vilket år medlemstalet bör hamna under 5 miljoner?

Får detta dramatiska medlemstapp påpekas utan att ilskna getingar går till attack? Och utan att icke-kausala samband upprepas? Jag är likväl inte riktigt färdig med att peta i getingboet: Kyrkohandboken!

I kyrkohandboken finns ett antal citat som inte i alla delar överensstämmer med Bibel 2000. Man får inte ändra i texten. Vad händer nu? Protesterar Bibelsällskapet?

I kyrkohandboken förekommer en förkortad version av Missale Romanums påskprefation. För detta har icke tillstånd veterligt begärts av Katolska liturgiska nämnden. Ska Antje ringa Frasse, telefon VAT 69 och be om användartillstånd?

Som det heter i de ekumeniska kretsarna: "Now the shit really hits the fan." Rimma på det, Dike! Och hur reagerar getingarna på denna information? Sticker informationsbäraren, som själv vägrar sticka?tisdag 20 mars 2018

Kyrkohandbokssituationen, en dyster betraktelse

Med det digitala kan man nästan vänta att Torsdagsdepressionen inte hinner läka uit förrän den får en påspädning. Nu kom den i går. Jag har alltså hamnat i det alls inte okända läget, att denna depression blivit en del av min natur och något som jag uppskattar. Jag faller självklart också i den vanliga fällan att gärna tala om mitt tillstånd i tanke att alla är intresserade av det. Fenomenet är en slags uppiggande men nedslående, nedslående men uppiggande klerikal hospitalisering. När alltså Pontus Håkansson slog till igen var jag idel intresse.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/ersattningsfragan-kan-vara-lost-upphovsratten-under-fortsatt-utredning

Var det inte att bra att ersättningsfrågan "kan vara" löst? Jo, rättsavdelningens juristers tidigare stöddiga framträdande har avlösts av ett ödmjukt: "vi har fått ändra oss lite". Det betyder på vanlig svenska att de fått acceptera de villkor som tidigare resolut avvisades och nu är det en hög nivå som gäller. Detaljer får vi inte veta. Men det tycks som om Alis, Administration av Litterära rättigheter i Sverige, menar att ersättningsnivåerna som tillämpats i åratal är orimligt låga. Jag kan inte minnas att ersättningsnivåerna kritiserats sedan det väl blivit en överenskommelse. Den gjordes när Bertil Werkström var ärkebiskop. Han satt kvar i den gamla föreställningsvärlden att den poetiska nådegåvan inte var en inkomstkälla så mycket som en tjänst åt Gud, inte minst när det handlade om gudstjänst.

Detta var dock inte det mest intressanta i nyhetsförmedlingen. Inte ens uppgiften att Svenska kyrkan inte varit i kontakt med Alis, fast jag noterade uppgiften med ett något höjt ögonbryn. Mitt högra. Nej, det är som vanligt professor Ekenberg och docenten Pahlmblad som släpas ut på denna dramatiska teaters stora scen.

Jag ser till min stilla häpnad, att "vi" inte heller haft kontakt med Ekenberg och Pahlmblad "ännu". Det där "ännu" förmår jag uppskatta. Tiden går. Tempus fugit, som de lärda herrarna skulle säga. Deras brev kom väl för 6-7 veckor sedan. Men ingen kontakt ännu. Kyrkostyrelsen är dock informerad om deras skrivelser. Vad sa styrelsen då? Nöjer den sig med konstaterandet att "det har dragit ut på tiden lite"? Lutar sig styrelsen mot det faktum att det är "vissa mellanrum" mellan sammanträdena, nästa kommer 5-6 april vill jag minnas? Vad ska vi andra säga, när vi får beskedet att "man får ha respekt för att saker tar tid och att vi ännu inte kan säga mer." Har inte juristerna i så fall sagt onödigt mycket hittills? Som till exempel det där om att det fanns några problem!

Analysen av det rättsliga läget är inte klar och det är alldeles för många steg kvar för att rättschefen ska kunna svara på frågan om det krävs kyrkomötesbeslut för att stryka texter ur handboken. Aha! Så först dras hela kyrkohandboksfrågan igenom det kyrkliga beslutsmaskineriet med arbetsgrupp, remisser och allt, besked lämnas i Kyrkostyrelsen att upphovsrättsfrågorna är lösta, förslag läggs, gudstjänstutskottet tar sig an det hela och så fattas ett kyrkomötesbeslut, som Antje till sist hyllar. Ingen bråkar mer än att reservationer inlämnas. POSK har sällat sig till kyrkohandboksentusiasterna. Utbildningar genomförs i stiften och besked lämnas att böckerna ska börja distribueras den 12 mars. Redan den 1 februari gavs besked om copyright, ett besked som ändrades. Och efterhand togs de hittills ifrågasatta bort från nätet. Saken är rimligtvis den, att ingen annan instans än ett kyrkomöte kan ändra beslutet. Hur skulle det kunna vara så? Det är ingrepp i innehåll, inte bara redaktionella korrigeringar vi talar om.

Nu finns det tusentals tryckta böcker klara för distribution förra veckan men, säger rättschefen, det är likväl möjligt att göra förändringar i kyrkohandboken om vi skulle komma dithän att man inte blir överens om upphovsrätten. Min vän G satt i sina penséer och undrade om kyrkokansliets personal skulle få till uppgift att dra ut sidor ur de tryckta böckerna innan distributionen kommer igång. Hans överslagsberäkning gav vid handen att detta utrivande av sidor bara tar någon vecka om alla hjälps åt. "Vi kan inte nöja oss med annat än högsta kvalitet", hette det. Det gäller att dra ut sidor utan att det blir fult i boken. Kan ingen fråga var böckerna förvaras och ta en bild innan sidor ska rivas ut? Det kanske inte är så bråttom. Inget kan väl hända förrän efter kyrkostyrelsens sammanträde i april?

Det rättsliga läget är hur som helst inte allvarligt i meningen att "det är för tidigt att kunna ha en uppfattning om det". Blir man inte lite orolig då? Rättsavdelningen säger sig inte ens ha klarlagt om det föreligger en upphovsrätt. Men finns det en sådan och man inte kommer överens med de författare man inte ens talat med, "måste vi ta hänsyn till det".

Min vän G och min vän förlagschefen är båda undrande över hanteringen. Upphovsrättsfrågorna är Prio Ett i förlagsvärlden. Det får inte bli fel för det kostar ohyggligt med pengar då. Därför ska upphovsrättsfrågorna vara lösta innan en bok trycks. I det aktuella fallet har texterna redan publicerats på webben. Prislapp? Hur blir det förresten med mkitt utlovade bokexemplar? Kan jag få ett med just de texter jag varit med om när de antogs och som jag reserverade mig mot? Eller går jag miste om boken om det blir en annan?

Hur kunde det bli så här? Hela kyrkohandboksprojektet är en sorglig uppställning av problem i varierade former. Det som hände när kyrkokansliet hävdade upphovsrätt utlöste den senaste kalabaliken. Detta är självförvållat av kyrkokansliet.

Jag återkommer dock gärna till frågan hur det är möjligt att göra förändringar i kyrkohandboken. När kyrkomötet antagit den kan väl ingen mindre auktoritet än kyrkomötet förändra den och det tar så lång tid att också beslutet om när den nya kyrkohandboken ska börja gälla måste omprövas. Kan kyrkostyrelsen på egen hand ändra ikraftträdandedatum till Första söndagen i Advent? Det har ju, som det heter, "dragit ut på tiden lite". Och kyrkohandboken kommer tilltufsad som gåva till församlingarna. Sidor utdragna? Eller alla böckerna makulerade och nya tryckta? Det tar sin tid.

Allt detta beror,jag upprepar, på kyrkokansliets stöddighet. Hade det liturgiska matreialet uppfattats vara allmän egendom, hade inget hänt. Då hade vi fått ett missale till, precis som det varit under decennier.

Biskoparna har också yttrat sig till kyrkokansliet. dnr KS 2018-0228, KS 208-0229. Det är ett yttrande som avvisar det som sålunda varit vanligt i det liturgiska arbetet, för nu måste varje återgivning av kyrkohandboken i sin helhet överensstämma med den av kyrkomötet antagna. Inskjutna tillägg tillåts inte. Detta var den hållning biskop Martin Lindström praktiserade på 1960-talet. Den fungerade inte ens då. Friherre Barnekow skällde ut biskopen, som hade beslagtagit missalet på Laurentiistiftelsen. Vill ni läsa hur det gick till bakom kulisserna, läser ni Sven O. Berglund, Laurentiistiftelsen i brytningstid, Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. Ny följd 3, Lund 2000 (uppsök sockenbiblioteket). Ni kan läsa sidorna 151-162 och häpna men kanske också fatta.

I årtionden har gudstjänstlivet stimulerats av missalen från Noteria och Artos. arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse har stått som uppdragsgivare för utgivandet. Vi vet alla att just detta ville kyrkokansliet komma åt. Kanslisterna får nu understöd av biskoparna. Det är bara dumt. Ibland ska biskopar ha vett att vissla och tyckas obekymrade, inte minst de som vet att bortom det kyrkopolitiskt korrekta finns det präster från just denna förnyade svenskkyrklighet som gjort hängivna insatser för det liturgiska förnyelsearbetet i sina församlingar. Vad som helst går för sig tydligen i Gustaf Vasa och Storkyrkan men den kyrkliga förnyelsen ska hållas under skarp observation... Det kanske blir så här grobianartat när Antje (§49 i biskopsmötets protokoll 2018) berättar att hon deltagit i ett primatmöte. Eller är allt bara ett enkelt apspel det som vi bevittnar när vi följer kyrkohandboksdebaclet?

Vore jag kommandora på Torsdagsdepressionen skulle jag skicka en fotograf att ta en bild av travarna med missalen som ligger på något lager men som inte kan distribueras. En bild säger mer än tusen ord. En stor bild på sidan 1 kunde bli en framsida att minnas.

måndag 19 mars 2018

Quid haec ad nos?

"Vad angår det oss?" Frågan dök upp på latin när jag tog till mig gudstjänstproduktionen i radio och tv. I Horda var högmässan först kl 18.
Utbudet i tv var rakt av tråkigt. Säkert fin musik och duktig kör, men utbudet gladde inte. Jag fattade inte förrän i efterhand att det var Örebro Kammarkör som gick loss och detta i Betelkyrkan, där de flesta av Kammarkörens medlemmar inte är medlemmar! Och så den där predikoformen där Maria blir modell för alla andra som har det svårt. Berättelsen befriar!

Det finns goda skäl att inte vara frikyrklig, insåg jag, och det var ett glatt budskap så gott som något,  för vi blir oftast glada när våra fördomar uppfylls. Prästkrage ståtade pastorn med. Say no more! Men vad angick det som sades eller sjöngs mig egentligen, handen på hjärtat? Det behöver inte vara pastorns och Kammarkörens fel. Det kan, rein theoretisch, vara fel på min helgelse och fromhet också. Men då får man väl vara glad över det jag kunde glädjas åt i alla fall.

I radio var det Lutherska Missionsförsamlingen och en psykoterapeut som förkunnade. Det blir som det blir, MTD-stuk med fokus på det terapeutiska. Luther hade inte känt sig hemma i den gudstjänsten, men tydligt känt igen doften av lagförkunnelse, Vad trodde predikanten på? En "ordlös längtan" och finessen var tydligen Guds närvaro i  oss. Man skulle stå upp, hörde jag och lyssna på en text och avlösningen var också uppenbarligen en noga angiven text. Båda från Bibeln. Det är gudstjänst som litteraturseminarium eller litteraturseminarium som gudstjänst. Ordet "text" liksom bibelangivelser vid läsningarna borde förbjudas. Vi läser inte text, vi lyssnar till Guds levande Ord, Ordet händer med oss när vi hör det. Det är därför aldrig "textställe" ska anges när Skrifren läses i gudstjänst. De som vill veta, får kolla i psalmboken eller fråga efteråt!

Om jag uppfattade hur orden föll, tror jag inte bara att församlingen skulle "läsa" trosbekännelsen (varför det?) och så sades "jungfru Maria", inte "jungfrun". Ska man söka fel, kommer man att finna. Eller finns det en tanke bakom? Till sist läste alla tillsammans välsignelsen. Det är väl också fromt men i sammanhanget poänglöst. Då har jag inte kommenterat att sv ps 15 sjöngs "till Guds ära". Hoppas att Gud blev glad över uppmärksamheten. Men skulle det inte, rent hypotetiskt, kunna uppfattas så, att det mesta i psalmen sjungs oss till tröst och att vi sjunger i egenintresse? Det skulle väl kunna komma att uppfattas som gott nog?

Har jag egentligen bevittnat hur predikan skiftat form och mer blivit vittnesbörd om egna upplevelser och ett försök att nå mina upplever? "Tröstat, lärt, förmanat och varnat" är jag inte säker på är kategorier som träffar denna förkunnelsevariant. Är det då över huvud taget predikan? Jag ska alls inte hetsa upp er med att nämna ämbetsfrågan, men i djupet av min svarta själ när jag en misstanke, att här har något hänt också. En sekt med gott om plats för MTD, som är själva grejen, budskapet. Då kan det inte predikas på det gamla anspråksfulla sättet. Det finns ju ingen lära att förkunna men väl känslor och hållningar att förvalta.

I Betelkyrkan i Örebro men också i Lutherska Missionsförsamlingen i Göteborg var det många andra som sjöng och församlingen lyssnade. Det hör kanske till det egenartade när gudstjänst produceras för mediebruk. Jag kan numera försvara denna form som inte måste leda till passivitet, om man som i en Evensong kan följa körens sång i sin Book of Common Prayer. Men här? Ave Maria av Gounod och Bach är ett vederstyggligt stycke som ofelbart ger begravningsvibbar.

Hur var det då i Horda? Bortsett från att värmepannan inte skött sig (och då är det kallt att sitta men jag har varit med om värre både kyrkligt och militärt) gick kyrkoherden klart och tydligt igenom autenciteten i evangeliet. Lukas hade kollat storyn och den stämde med den röda linjen för evangeliet fanns också i Gamla testamentet, det hade de första kristna kläm på. För Gud är ingenting omöjligt var budskapet vi fick med oss. Det tyckte jag var bra att påminnas om. Det kan inte sägas nog ofta. Och så var det goda psalmer för just denna dag. Jag uppfattade att det fanns platser kvar i Horda kyrksal, men kyrkoherden fick svar från församlingen där han kunde förvänta sig svar. Tidigare hade det varit högmässa (rättas: gudstjänst!) med kör i Rydaholm. Kantorn tycktes nöjd med dagen. Egentligen var det inga konstigheter utan en vanlig väl genomförd svenskkyrklig högmässa. Får ting i kristenheten slår den. Jag vet vad jag talar om. Jag har sett det andra också.

Nå, om det varit en uselt genomförd högmässa – vad ska då det gudstjänstfirande folket säga och göra? Inte som de säger och gör nu, dvs intet, intet, intet. Den som inte protesterar mot usel förkunnelse eller klen liturgi eller ett kyrkoliv utan katolicitetsmarkörer men inte heller med de svenskkyrkliga markörerna, är medskyldig. Det är rätt att göra uppror, kräva att kyrkfolket får det Svenska kyrkan ska stå för efter sin bekännelse och vad kyrkfolket betalar för att få höra alltså. Nå, om folket som betalar vill höra något annat? Då är detta illegitimt eftersom det är heretiskt.

Vad skulle hända om någon under predikan ställer sig upp och påpekar att det som sagts verkligen är en heresi? Jag vågar inte tänka tanken, men jag frestas svårt att tänka den. Är den gudstjänstfirande församlingen bara en bräkande fårskock eller myndiga kristna? Fråga Dietrich Bonhoeffer. Nå, protesten kanske inte ska höras under predikan men vid kyrkkaffet, i samtal med predikanten och via en anmälan till domkapitlet? Det jag hörde i tv och radio kan vi strunta i. Det var faktiskt inte Svenska kyrkan.

söndag 18 mars 2018

Oredlighet i journalistik och kyrkoliv

De aktuella debatterna gav två journalistiska insatser att fundera över. Först var det Joakim Carlsson. Hans insatser som ledarskribent fick en mångårig socialdemokratisk prenumerant att säga upp prenumerationen eftersom hans kristendomskritik inte bara var svepande utan djupt okunnig. Nu slår han fast att det inte finns någon anledning att religiösa sammanslutningar ska få driva skolor. Kul. Hela det allmänna skolväsendet emanerar ur prästernas ansvarstagande för folks läs- och skrivkunnighet och detta var också dopundervisning. Han har ock fattat att "religiösa sammanslutningar" driver skolor för att påverka barnen. "Det ska de inte få göra på skoltid." Men saken gäller vad som ska ske schemalagt och det är reglerat. Därtill kommer komplikationen, att det kan vara föräldrar som vill ha en annan skolform för sina barn. Eller ungarna själva, som insett ett och annat.

Min yngsta dotter fick på högstadiet ägna sig åt Marilyn Monroe på religionskunskapstiden. Läraren tyckte att det var bättre. De knepade och knåpade i grupparbeten och riktigt vad det blev av det hela, vet jag inte. Å andra sidan var det samme lärare som några år tidigare bedrev religionskunskapsundervisning på ett sätt som gjorde att ett par tjejer i KU Norrliden frågade ledarna om det var möjligt att av religiösa skäl befrias från religionskunskapen? Läraren visste alls inte vad han pratade om.

Lika intressant var religionskunskapsläraren på gymnasiet, som idogt drev tanken att Jesus kommit till via den tempelprostitution som bedrevs i Jerusalem och var son till en präst. "Skulle jag inta vara där min fader bor"-resonemanget. Han begärde därtill att gymnasisten, vars pappa var präst, skulle kommentera denna hans undervisningsinsats. Jag tror att jag återgett det resoluta svaret tidigare, men det är så bra att det kan komma i repris: "Du är tamejfan inte riktigt klok", sa prästdottern. Det direkta innebörden är klar. Den teologiska innebär att den onda makten skulle få ta den unga gymnasisten för det fall det förhölle sig på ett annat sätt än hon sa, dvs att läraren gav uttryck för klokskap. Vi måste vara noga med orden.

Man kan förstå om somliga föräldrar med mod och håg i barm inte riktigt tycker att dessa lärarinsatser håller måttet. Själv la jag mig inte i det hela. Jag menar att elever själva får ta dusterna med lärarkåren. Det gjorde vi. Och minns prosten F:s lärarinna som i början på 1950-talet sa till sina elever: "Säga vad man vill, men Führern var en bra karl." Det händer mycket i det allmänna skolväsendet. Greklektorn vi hade var för överstarnas kupp i Grekland, kungjorde sin glädje och möttes till sin förvåning av gymnasisternas protester. Året var 1967. Det var vid det tillfället överste Cavallin på Kungl. Kronobergs regemente, som varit och turistat i Grekland och följt kuppen från sitt hotellrum, skrev i Smålandskomposten och prisade det sätt som den militära operationen genomförts på.

Smålndskompostens reportar Jens Nielsen och Lena Karlsson skriver ett reportage om att böneutrop i Kungsmarken, Karlskrona, är utan dramatik. Det vet Islamiska kulturföreningens ordförande att berätta. Han är ledsen över att det protesteras i Växjö: "De som vill hindra våra bönerop ser oss inte som människor med en tro." Det kan man säga. Så vad ska man säga om kyrkklockor i Saudi-Arabien eller Egypten? Men vore det inte enklare att försöka definiera vad motsättningen gäller, dvs ta reda på innebörden i offentliga böneutrop och proklamationer? Förhåller det sig så, att det område där böneutropet hörs är muslimskt? Tänker muslimer så?

Det var ändå inte här jag studsade utan för en mening mitt i artikeln: "Smålandspostens insändarsidor har fyllts flera gånger om med åsikter för och mot och kommunens miljöförvaltning fick vidta åtgärder för att skydda sin personal mot hätska medborgarkontakter." Det sista om hur en förvaltning måste skyddas mot medborgarna noterar jag endast, kommenterar inte. Men det där med att insändarsidorna fyllts flera gånger om är i verkligheten inte sant. Jag har klippt samtliga insändare i tidningen och sparat i en mapp. Det är möjligt att insändarredaktörens inkorg fyllts men i tidningen har det under en månads tid varit som mest fyra inlägg en och samma dag (27 febr).

Om jag inte samlat debatten, hade jag nog gått på påståendet. Det har varit nyhetsartiklar, ledarartiklar, radio- och tv-inslag, dvs debatt. Hur skulle jag enkelt kunna sortera vad som varit den stora debatten på insändarsidor och vad som varit annat? Kan det förhålla sig så, att journalisterna visar sig ungefär lika okunniga som vi andra, med undantag för den del av befolkningen som klippt debatten och lagt den i en mapp? För till läggen har alltså journalisterna inte gått!

Verkar jag vara en vemodig skolastiker? Jag hoppas det.Skolastikens debattideal måste tjatas in.
Föerst säger du ditt, sedan ska jag med andra ord upprepa vad du sagt, du ska godkänna mitt referat annars får jag göra ett nytt försök och först därefter, när vi vet vad vi menar, kan debatten börja. Vi kallar detta medeltidens lärda värd. Där finns i vår tid en hel del att lära.

Kanske borde vi tillägga att år 1968, detta märkesår, borde betraktas som ett framgångsår för skolastiken och det ifrågasättande som berodde på en kombination av läsande och gjorda erfarenheter? Det var och är rätt att göra uppror. Inte minst mot dumheten.

Låt oss nu denna första dag i 2018 års julfirande, själva ursprunget liksom, använda 68-kunskaperna och analysera vad vi får vara med om. Vad säger predikanten om bebådelsen? Vad säger predikanten inte? Glider predikanten undan själva påståendet, att Frälsarens tillblivelse var annorlunda? Förklarar predikanten såg gott det går själva den övernaturliga bördens innebörd? Där fick jag till det! Är detta en dag när man ska ha papper och penna till hands under predikan för att korrekt få med oredligheter och kunna diskutera därefter? Går MTD-religionen i öppen dag denna JMB-dag? Korta vittnesmål kan rymmas i kommentarsfältet!